Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om hemtjänst. Hittar du inte svaret på din fråga i listan kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Ta kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där du bor och tala om att du vill ha D&D Hemtjänst i Halland AB som utförare.

Biståndshandläggaren gör en biståndsbedömning för nya kunder och skickar därefter en beställning till D&D Hemtjänst i Halland AB. Det går bra att kontakta oss för att få hjälp hur du går tillväga.

Du måste inte välja utförare. Biståndshandläggaren väljer ett alternativ åt dig om du inte kan eller vill välja själv.

Ja, lagen om valfrihet gäller (LOV). Du kan när som helst välja en ny utförare. Efter senast 2 veckor får du din nya utförare.

Nej. Det är alltid samma priser för privata och kommunala utförare. Det är respektive kommun som tar betalt av kunderna.

I D&D Hemtjänst i Halland AB får alla kunder en egen kontaktman som har till uppgift att samordna de personer som går hem till kunden. D&D Hemtjänst i Halland AB har som ambition att så få medarbetare som möjligt ska besöka en och samma person för att få bästa möjliga kontinuitet.

D&D Hemtjänst i Halland AB är specialiserade på demenssjukdomar och kognitiv svikt. Det finns stor erfarenhet av demenssjukdomar i teamet.

Alla kund nycklar är inlåsta i kassaskåp och hanteras enligt strikta rutiner. Medarbetare måste kvittera nycklar när de hämtas ut och de lämnas tillbaka i kassaskåpet efter arbetspassets slut.

Hemtjänst kan inte beställas direkt av D&D Hemtjänst i Halland AB, se fråga 1. Tilläggstjänster som t.ex. städning, promenad, social samvaro kan beställas direkt av D&D Hemtjänst i Halland AB. Du har möjlighet att få RUT-avdrag 50% av hela kostnaden för tilläggstjänster. D&D Hemtjänst i Halland AB hjälper dig med RUT- avdraget.

Nej, du behöver inte vara hemtjänstkund. Det är valfritt att beställa tilläggstjänst för alla. Vissa kunder som redan är hemtjänstkunder vill ha flertjänster utförda som inte går att få biståndsbedömda. Vissa kunder väljer endast tilläggstjänster. Det beror på behov och vilken typ av tjänster du vill ha. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi engagerar oss i våra kunder och vi vill gärna att du ska trivas med oss. Vi är ett litet flexibelt familjeföretag som arbetar för att våra kunder alltid ska vara nöjda, glada och må bra. D&D Hemtjänst i Halland AB har en högutbildningsnivå och tycker om sitt jobb. Tjänsterna utförs med värme och med ett stort hjärta.

I D&D Hemtjänst i Halland AB fungerar det så att anhöriga och närstående tillsammans med kontaktmannen följer upp att tjänsterna utförs på ett tillfredsställande sätt. Biståndshandläggaren gör kontinuerliga uppföljningar så att det fungerar samt verksamhetschefen gör också egna hembesök och följer upp att allt fungerar.

Vi informerar våra vårdtagare om att vi räknar med +/- 30 minuter inställelsetid. Det gör vi för att du inte ska uppleva att insatserna blir utförda under oönskade tider och för att undvika att personalen blir för stressad. Vid större förseningar kan personalen ta hjälp av sina kollegor eller så ringer de dig och meddelar förseningen.

I din genomförandeplan framgår vad du önskar få hjälp med och hur. Det framgår även i personalens schema vad de ska göra.

Vi på D&D Hemtjänst i Halland AB har bara personal som är utbildad och som har fått delegering av stadens sjuksköterskor. Varje undersköterska har som ansvar och rutin att gå igenom din medicinlista innan de delar ut medicin. Undersköterskan ska också kunna lägga märke till ifall det skulle uppstå några biverkningar och då direkt kontakta sjuksköterska eller din husläkare.

Om du får hemsjukvård kontaktar ansvarig sjuksköterska genast verksamhetsansvarig på D&D Hemtjänst i Halland AB. Därefter planeras dina medicin tider noga in i vårt schemasystem. Om du är diabetiker får undersköterskan en delegering gällande insulin och blodsockertagning. En sjuksköterska delegerar också ut såromläggning, lindning av ben, VAK och så vidare. Vi har även ett nära samarbete med ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet för vårdtagare med svår smärta och/eller palliativ vård.

Vi kommer att fråga dig vad du vill ha hjälp med och hur du vill att vi ska utföra hjälpen hos dig. Vi kommer också att ta hänsyn till vilka dagar och tider som passar dig bäst. Du berättar helt enkelt vad som är viktigt för dig. Även kommer du att fylla i tillsammans med din kontaktman ett formulär med frågor för att vi ska kunna hjälpa dig på allra bästa sätt. Vi ser sedan över planen tillsammans var sjätte månad eller om behoven och biståndet ändras. När du väljer oss för hemtjänst kommer du att bli kontaktad av vår verksamhetsansvarig. Under ditt första besök kommer du att få träffa din kontaktperson och samordnare som kommer att skriva en genomförandeplan tillsammans med dig.

D&D Hemtjänst i Halland AB strävar efter att kunden har fasta möten med sin kontaktperson minst en gång i månaden.

De som kommer att hjälpa dig i hemmet kommer att ha läst din genomförandeplan. Om du har särskilda behov, till exempel på grund av en synnedsättning eller en sjukdom. All viktig information är så klart viktigt att personalen vet om det.

D&D Hemtjänst i Halland AB har medarbetare som har samordnarfunktion. Till denna samordnaren kan vårdtagare och anhöriga alltid ringa under arbetstid. Här kan du och dina närstående vid behov lämna information, till exempel avsäga sig ett besök eller informera om att de ska resa bort.

Om du som kund har gett oss ett medgivande och information att närstående ska kontaktas om ditt hälsotillstånd förändras gör vi givetvis detta.

Ja. Omvårdnadsanteckningarna utförs enligt SOL och HSL, daganteckningar förs.

Dina synpunkter, klagomål eller beröm, är värdefulla för att vi ska kunna bli bättre.

Om du som kund är missnöjd med din personliga omsorg, serviceinsatser eller annat tar du i första hand kontakt med din kontaktperson. Ni kommer ju också att träffas vid era personliga möten minst en gång i månaden.

Du kan även lämna dina synpunkter till verksamhetschefen, via vår webbplats https://www.hemtjanstihalland.com/kontakt/

 

Grundpolicy och strävan är att arbeta professionellt för att undvika klagomål och eventuella reklamationer, samt för att skapa god marknadsföring.

Vid förekommande fall av klagomål och reklamation avser verksamheten att hantera dessa, enligt nedan uppspaltade punkter.

 • Kunden skall alltid bemötas med respekt och saklighet samt en serviceinriktad attityd.
 • I vår verksamhet är det viktigt med noggrannhet då vårt arbete sker hemma hos kunderna och detta ställer krav på oss att kunden kan känna att de får ett mervärde.
 • Kundens motiv och eventuella påpekande skall inte betraktas som onödiga eller påfrestande, dessa behandlas med saklig framtoning.
 • Kunder behandlas på lika villkor med respekt och saklighet, framtoning oavsett vilket ärende det gäller inom vårt branschområde, detta skapar en god informationspolicy.

Våra rutiner består av: 

 • Ett klagomål/synpunkt inkommer via telefon/mail alternativt till någon medarbetare. Via vår hemsida här ovanför i svarsrutan kan kunderna enkelt lämna åsikter/klagomål som går direkt till verksamhetschefen.
 • Formuläret/svarsfältet fylls i där vi antecknar vad som har hänt (brist), åtgärd och när det ska åtgärdas.
 • Ansvar – genomförande – uppföljning.
 • Där vår verksamhet orsakat, vållat eller utfört felaktig hantering gentemot kunden, skall vi alltid inom rimlig tid, så snabbt och smidigt som möjligt avhjälpa uppkommet fel, samt försäkra oss om att kunden är nöjd med utfört uppdrag.
 • Där kunden av olika orsaker/anledningar inte känner sig nöjd med utfört uppdrag, måste policyn/strävan alltid vara att gottgöra.
 • D&D Hemtjänst i Halland AB har erforderlig täckande försäkring, som skapar arbetstrygghet för företaget, anställda och kunder.
 • I företaget skall alltid finnas en gemensam strategi, att informera och marknadsföra verksamheten på ett positivt sätt, alltid sträva efter nöjda kunder och med goda kundrelationer skapa ett kvalitativt arbete. Företaget skall även utveckla och förbättra verksamheten för internt och externt förtroende.

Det går även bra att vända sig till Halmstad kommun och Laholms kommun, inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Patientnämnden Region Halland.

Corona/Covid-19 hemtjänst

Information till kunder och närstående inom hemtjänst om corona/covid -19

Sverige står under stora utmaningar och vi på D&D Hemtjänst i Halland AB gör allt vi kan för att hålla smittan borta från våra kunder. Vi förstår att oron också är stor hos närstående. Här har vi samlat frågor och svar om hur vi på D&D Hemtjänst i Halland AB arbetar förebyggande kring covid-19 i hemtjänsten och hur vi agerar om en kund insjuknar.

Vi följer noga de rekommendationer som smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten förmedlar och uppdaterar kontinuerligt våra rutiner. Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov, användning av skyddsutrustning. Munskydd används också vid varje besök i hemtjänsten för att förebygga smittspridning mellan medarbetare och kund.

Vi försöker i möjligaste mån att begränsa fysiska besök hos våra kunder som inte är nödvändiga för kundens välmående. Det innebär exempelvis att vi reviderar hemtjänstpersonalens arbetsslingor så att det blir ett minimalt antal medarbetare som besöker varje person. Det kan också handla om att planerade hembesök eller tillsyn ersätts av telefonsamtal. Detta sker alltid efter överenskommelse med kunden och efter dialog med aktuell kommun.
Vi är också måna om att hålla säkerhetsavståndet när det är möjligt. God handhygien är den allra viktigaste delen i ett smittförebyggande arbete.

Inför varje arbetspass kontrolleras samtliga medarbetare så att de inte har feber, hosta, förkylningssymtom, huvudvärk eller andra tecken på sjukdom. Visar någon symptom får denne inte arbeta.
Vi har rigorösa hygienrutiner och försöker hålla lämpligt avstånd till våra kunder och använder munskydd vid varje hemtjänstbesök.

Detta är ett ställningstagande som kunden bör göra tillsammans med hemtjänstens chef/planeringsledare. Vi gör vårt yttersta för att öka skyddet mot covid-19, och har nu bland annat infört munskydd som komplement till övriga skyddsåtgärder vid alla besök i hemtjänsten. Vi arbetar hårt med att dra ner på antalet personer som besöker kunden varje dag för att minska risken för smittspridning och medarbetarna använder basala hygienrutiner och munskydd vid varje besök.
Självklart kan man dra ned på inte helt nödvändiga insatser och ha kvar de insatser som är viktiga för kundens behov och välmående. Vissa insatser kan till exempel göras via telefon om kunden så önskar.

För att säkerställa att våra kunder och medarbetare håller sig friska uppmuntrar vi kunderna att själva ta sin temperatur varje dag om det är möjligt inför hemtjänstens första besök. Om temperaturen närmar sig 38 grader vill vi att detta meddelas till samordnare via telefon. Detta för att medarbetarna ska kunna bruka adekvat skyddsutrustning så tidigt som möjligt vid misstänkt smitta och på så sätt skydda både personal och andra kunder.

Vi har väl utarbetade rutiner för om någon kund skulle smittas och insjukna.
Vi sätter in isoleringsvård, så kallad ”kohortvård”, vilket innebär att dedikerade medarbetare tar hand om den smittade/sjuka personen under hela arbetspasset. De medarbetarna får inte arbeta med andra kunder, vistas i kök eller övriga gemensamma utrymmen.

De flesta av våra kunder i hemtjänsten är äldre, sköra och känsligare för infektioner än allmänheten. Vi uppmuntrar därför närstående att i möjligaste mån undvika personliga besök, och istället ringa eller kanske testa videosamtal på skype eller facetime på mobiltelefon eller surfplattor.

Fick du svar på dina frågor? Om du har fler frågor kan du fylla i formuläret under Kontakta oss