Telefon
035-100 666
E-postadress
d.d@hemtjanstihalland.com
Öppettider
Måndag-fredag: 07-17

Om oss & GDPR

Vi på D & D Hemtjänst i Halland bidrar genom vårt kunnande till nytänkande och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som vi kommer och förse kommunerna med ny kapacitet som behövs för att möta växande behov av omsorg. Vi bidrar också till att ge människor och medarbetare i omsorgen större valfrihet. Genom att vi finns lokalt får kommunen också möjlighet att genomlysa sina egna verksamheter, med en effektivare användning av skattemedel som följd.

Fokus på kvalitet

D & D Hemtjänst i Halland har från början varit ledande i kvalitetsutvecklingen för att skapa en bättre omsorg.

Vi har en tydlig struktur för kvalitetsarbetet som genomsyrar alla delar av företaget. Från det lokala kvalitetsarbetet som alla våra medarbetare är delaktiga i, till det övergripande kvalitetsarbetet som arbetar med att planera, utveckla och följa upp kvaliteten i hela företaget.

Hållbarhet

D & D Hemtjänst i Halland hållbarhetsarbete fokuserar på tre huvudområden: samhällsutveckling, kvalitet i vård och omsorg samt våra medarbetare. Dessa områden har identifierats som de viktigaste både för D & D Hemtjänst i Halland och för våra olika intressenter. Som en del av målsättningen inom området samhällsutveckling är D & D Hemtjänst i Halland ambition att leda i vård och omsorg till vårdtagare i sina hem för att göra hemtjänsten mer attraktiv och kostnadseffektiv. D & D Hemtjänst i Halland strävar efter att möta samhällets behov av de ökade vårdtagare att bo kvar i sina egna hem om möjligheten finns och anlita hemtjänstföretag istället för att bo på ett äldreboende. Kvalitetsområdet strävar D & D Hemtjänst i Halland efter att bibehålla och utveckla den ledande positionen inom kvalitet och kundnöjdhet. För området våra medarbetare är målsättningen att D & D Hemtjänst i Halland ska erbjuda en stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad.

Valfrihet för kunder och medarbetare

I och med uppkomsten av privata alternativ i omsorgen kan äldre och funktionsnedsatta välja en utförare som passar en själv. Nu när Lagen om valfrihet (LOV) finns blir det en självklarhet att erbjuda valmöjlighet i de flesta av våra samarbetskommuner i äldreomsorgen.

Även medarbetare inom vård och omsorg har vant sig vid att kunna välja en privat arbetsgivare som alternativ till kommunen.
För D & D Hemtjänst i Halland del ger det oss möjlighet att rekrytera skickliga och motiverade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) har tillämpats inom hela EU den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen förkortas allmänt GDPR som står för General Data Protection Regulation. Förordningen tillämpades på behandlingen av personuppgifter både inom det offentliga och det privata. Den ersätter personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (1998:204). Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet.

DET HÄR ÄR EN PERSONUPPGIFT

Med personuppgift avses varje uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till exempel namn, adress och personnummer. Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas.

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder som till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning, användning, överföring, publicering och utlämning.

SÅ HÄR JOBBAR VI INOM D&D HEMTJÄNST I HALLAND

D & D Hemtjänst i Halland säkerställer med hjälp av styrdokument att dataskyddsförordningen efterlevs i alla delar av organisationen. Alla anställda som i sitt arbete behandlar personuppgifter ska ha kunskap om i vilket syfte uppgifterna får behandlas, hur de ska lagras och när de ska raderas.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om, när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

Den enskilde har rätt att en gång per år få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade om sig. En skriftlig ansökan görs till Allden Hasku som är verksamhetschef och dataskyddsansvarig. E-post. allden.hasku@hemtjanstihalland.com

DINA PERSONUPPGIFTER INOM D & D HEMTJÄNST I HALLAND

D & D Hemtjänst i Halland behandlar din mejladress och/ eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.

D & D Hemtjänst i Halland kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för D & D Hemtjänst i Hallands räkning i samband med att de utför en tjänst för oss, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

Tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen i Sverige är Datainspektionen som på sin webbplats informerar om bland annat dina rättigheter och hur lagen tillämpas. På Datainspektionens hemsida finns också länkar till förordningen i sin helhet.

NÄR VI FOTOGRAFERAR

När vi fotograferar gör vi det för att berätta om våra verksamheter eller för att dokumentera våra verksamheter.

Vilka är vi?

Vi ser oss inte som en konkurrent utan som ett komplement till den hemtjänst som finns idag. Tillsammans har vi många års erfarenhet när det gäller äldreomsorg.

Information om styrelsen och ekonomi hittar du här – D & D Hemtjänst i Halland AB

Ägarna och grundare av företaget

VD & Verksamhetschef

Allden Hasku

Vice VD & Biträdande Chef

Ardita Hasku

© hemtjanstihalland.com All rights reserved.
Powered by Webgiant.se