Telefon
035-100 666
E-postadress
d.d@hemtjanstihalland.com
Öppettider
Måndag-fredag: 07-17

Kvalitet i hemtjänsten

På D & D Hemtjänst i Halland utför vi hemtjänst på ett professionellt sätt och med ett personligt bemötande. Hos oss arbetar människor som brinner för att hjälpa andra. Vi lägger stort fokus på att våra kunder ska få guldkant på tillvaron. Vi värnar om den sociala samvaron. Det kan handla om att slå sig ner vid matbordet och göra dig sällskap under måltiden eller prata en stund.

Att växa tillsammans

Vi försöker ta tillvara på det friska hos varje individ och involverar våra kunder i sysslor de kan och vill utföra, som matlagning. Vi är lyhörda och flexibla och anpassar oss efter kundens önskemål. Vill någon baka eller ta en promenad så ordnar vi det. Vi arbetar aktivt med det vi kallar brukarinflytande.

Personalen i vår verksamhet är indelad i mindre grupper som har hand om olika geografiska områden. På så sätt träffar kunderna ett begränsat antal personal och vi kan uppnå en god kontinuitet. 

D & D Hemtjänst i Halland har även frågat och utgått ifrån vad de äldre anser vara viktigast; verksamheten utvecklas tillsammans av personal och äldre, och personalen i vår verksamhet får vara med vid schemasättning och planering. Resultatet blir låg personalkontinuitet, fler nöjda äldre och mindre sjukskrivningar hos personalen.

I vårat arbete samarbetar vi med hemsjukvården, vårdcentraler och avdelningar på sjukhuset. Vi har också samarbete med Palliativa teamet när vi vårdar kunder i livets slutskede.

Vi lagar framför allt mat hemma med kunderna. Matlagning hemma gör att det doftar gott och ger en känsla av hemtrevnad. Vi försöker också ordna så att vi kan hjälpa till om någon vill baka. Många äldre kan behöva uppmuntras att äta och vi försöker skapa en trevlig stund kring måltiden och sätter oss gärna ner tillsammans med den som äter.

Vi kan också ordna matlådor genom kommunens kök eller en restaurang för den som önskar.

Vårt kvalitetsarbete

I vårt kvalitetsarbete arbetar vi med VARR, som innebär att vi i vår verksamhet tillämpar allmänna rutiner och riktlinjer. Även använder vi oss utav SAM, som är ett systematisk arbetsmiljöarbete. Vi arbetar även med Senior Alert, som är ett kvalitetssystem i förebyggande arbete.

Vi har regelbundna möten och sammankomster där vi går igenom synpunkter från kunderna och följer upp de som kommit in och rättar till om någonting är fel. Den som har synpunkter eller klagomål kan alltid ringa eller skriva till oss. Vi försöker alltid att vara anträffbara och tillgängliga för våra kunder.

Vårt kvalitetsarbete styrs av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt respektive kommuns riktlinjer. Vi har kvalitetssäkrat insatserna och har kontinuerliga uppföljningsmöten och dokumenterad avvikelserapportering. Nya medarbetare får en grundlig genomgång av rutiner och förhållningssätt och arbetar först en tid tillsammans med erfaren personal. Våra medarbetare är vår största tillgång och därför jobbar vi för att alla på D & D Hemtjänst i Halland ska må bra.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i vår verksamhet. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön i vår verksamhet. I vår verksamhet ska skyddsombudet få möjligheten att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För styrning av arbetsmiljöarbetet har vår verksamhet en strategi kring hur vi kan upptäcka risker innan något har hänt.

• Göra en riskbedömning
• Ta fram handlingsplan
• Kontrollera genomförda åtgärder (uppföljning)

Med dokumenten ´´Organisatorisk arbetsmiljö, arbetsmiljökonsekvensbeskrivning och handlingsplan´´ uppnår vår verksamhet att arbeta förebyggande.

Vi arbetar kontinuerligt för att öka kvalitén. Som en del i detta kvalitetsarbete använder vi oss av två digitala verktyg. Ett planeringsverktyg och ett uppföljningsverktyg.

Planeringsverktyg som kvalitetssäkrare
Syftet med planeringsverktyget är att dokumentera insatserna för att säkerställa att vårdtagare får de insatser som beviljats.

• Inga besök missas i planeringen
• Rätt kompetens på rätt plats
• Tids och dagskontinuiteten stärks
• Verksamhetschefen får underlag för beslut och prognos för framtiden

Uppföljningsverktyg där anhöriga kan se insatserna
I uppföljningsverktyget registreras den tid som hemtjänstpersonalen utför och här kan insatserna följas upp i efterhand.

Identifiera risker

Att identifiera, bedöma och analysera risker är en viktig del i vårt arbete. Dessa riskbedömningar gör vi varje år för att förebygga vårdskador. Hälso- och sjukvården förändras ständigt, vilket gör att riskerna också förändras och kan vara svåra att förutsäga. Därför är det nödvändigt att både ha stor kunskap om risker i sig och god beredskap för att hantera dem.

Vi har även tematräffar med personal en gång i månaden för att uppnå en god kvalitet och att skapa trygghet för kunden och medarbetare.

På våra tematräffar tas upp:

  • Senior Alert, nya riskbedömningar, planerade åtgärder, gå igenom bakomliggande orsaker, uppföljningar, utvärdera utförda åtgärder, bestämma ny uppföljning och fördela ansvaret.
  • Eventuella avvikelser/händelser och risker/problem för kunderna och medarbetare
  • Aktivitet = förflyttning, träning
  •  Vardagsrehabilitering
  • Eventuella uppföljningar på hembesök hos kunden
  • Arbetsmiljö
  • Rutiner

En enkätundersökning till kunderna och medarbetare delas ut en gång om året, för att se över trivsel och kvalitet.

Vår värdegrund

I verksamheten ska alla individer känna en trygghet, såväl vårdtagare som personal. Medarbetarna och kunderna ska behandlas med lika värde oavsett bakgrund, kultur och språk. Alla individer är unika och ska bemötas med respekt och lyhördhet. Självbestämmanderätt är en rättighet alla individer har och den ska vi värna om. Vård och omsorg ska utföras med respekt och varje individs integritet ska skyddas.

Vår vårdpersonal

Personalens kompetens är något som värderas högt i  vår verksamhet. Vi tillämpar personlig anpassning vid nyanställning för att hitta lämplig personal. Det är av största vikt att personalen som arbetar inom äldreomsorgen har den kompetens och utbildning som krävs. Vi har därför anställningskrav på sjuksköterskeutbildning för att säkerställa kvaliteten inom hemsjukvården och undersköterskeutbildning för att säkerställa kvaliteten inom hemtjänsten.

© hemtjanstihalland.com All rights reserved.
Powered by Webgiant.se